I
xiān
(1) (会意。 本作"僊"。 右边的意思是人爬到高处取鸟巢, 加上""旁, 表示人升高成仙。 隶书作"仙", 表示仙人多住在高处。 本义: 仙人)
(2) 同本义 [celestial being; immortal]

僊, 长生迁去也。 --《说文》

求僊人羡门之属。 --《汉书·郊祀志》

仙圣为之臣。 --《列子·黄帝》。 注: "仙寿考之迹。 "

(3) 神仙, 古代神话和宗教中指修炼得道长生不死的人, 或指能达到至高神界的人物

山不在高, 有仙则名。 --刘禹锡《陋室铭》

仙之人兮。 --唐·李白《梦游天姥吟留别》

如听仙乐。 --唐·白居易《琵琶行(并序)》

仙及鸡犬。 --《聊斋志异·促织》

(4) 又如: 仙机玄奥(深奥不可知晓); 仙人劝驾(指有威望的人从中调解); 仙醪(仙酒); 仙闼(神仙的住处); 仙机(奥秘); 仙车(驾临); 仙缘(可成仙的缘分)
(5) 超越凡品的人或事。 如: 自称臣是酒中仙; 诗仙; 歌仙; 仙郎; 仙卫; 仙手
(6) 用于称道教的人和事物。 如: 仙箓(道仙的名册); 仙翁(对老年道士的尊称); 仙长(对道士的尊称); 仙师(对道士、 和尚的尊称)
(7) 仙女 [fairy]
(8) 民间传说故事中住在仙境(有时下凡)但又常善意地干预人间事务的年轻貌美的仙女。 如: 仙姿
(9) 中国古代用为艳妇、 美女、 妓女、 女道士等的代称。 如: 怀仙; 梦仙诗; 仙妓
(10) 旧时对美分(百分之一美元)音译名生脱的简称, 现在香港、 台湾仍用; 香港货币的分亦称"仙" [cent]
(11) 用于死或死者的婉词 [dead]。 如: 仙去(去世); 仙輀(灵车); 仙久(去世已久); 仙游(游于仙界, 成仙); 仙逝; 仙几(死者灵前之几。 几, 老人凭靠之物)
II
xiān
成仙 [immortalize]

举家皆仙。 --晋·葛洪《抱朴子·金丹》

III
xiān
轻松, 自在 [light; relaxed; at ease]

行迟更觉仙。 --杜甫《览镜呈柏中丞》


Advanced Chinese dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — xiān ㄒ〡ㄢ 〔《廣韻》相然切, 平仙, 心。 〕 亦作“ ”。 1.神仙。 古代宗教和神話傳說中超脫塵世而長生不死者。 《漢書‧劉向傳》: “上復興神僊方術之事, 而 淮南 有枕中《鴻寶苑祕書》。” 晉 葛洪 《抱樸子‧論仙》: “凡世人所以不信仙之可學, 不許命之可延, 正以 秦皇 、 漢武 求之不獲, 以 少君 、 欒太 為之無驗故也。” 唐 李白 《夢游天姥吟留別》: “虎鼓瑟兮鸞回車, 仙之人兮列如麻。” 宋 胡翼龍 《宴清都》詞: “步高臺、夜深人靜, 有飛仙,… …   Big Chineese Encyclopedy

 • — 拼音: xian 解释: 1. 经修练后长生不老、 超脱尘俗的人。 如: “神仙”、 “八仙过海”、 “修道成仙”。 唐·李白·庐山谣寄卢侍御虚舟诗: “五岳寻仙不辞远, 一生好入名山游。 ” 2. 性情或行为超凡不俗的人。 如: “诗仙”、 “剑仙”。 唐·杜甫·饮中八仙歌: “天子呼来不上船, 自称臣是酒中仙。 ” 3. 姓。 如宋代有仙源明。  1. 神仙的、 仙人的。 如: “仙宫”、 “仙居”、 “仙丹”。 文选·张衡·西京赋: “ 含利颬颬, 化为仙车。 ” 2. 轻飘、… …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音:xian 1. 經修練後長生不老、 超脫塵俗的人。 如: “神仙”、 “八仙過海”、 “修道成仙”。 唐·李白·廬山謠寄盧侍御虛舟詩: “五嶽尋仙不辭遠, 一生好入名山遊。” 2. 性情或行為超凡不俗的人。 如: “詩仙”、 “劍仙”。 唐·杜甫·飲中八仙歌: “天子呼來不上船, 自稱臣是酒中仙。” 3. 姓。 如宋代有仙源明。  1. 神仙的、 仙人的。 如: “仙宮”、 “仙居”、 “仙丹”。 文選·張衡·西京賦: “ 含利颬颬, 化為仙車。” 2. 輕飄、 輕盈。… …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — 道教名詞。 《搜神記》卷一: 〝凡仙有九品: 一曰九天真王, 二曰三天真皇, 三曰太上真人, 四曰飛天真人, 五曰靈仙, 六曰真人, 七曰靈人, 八曰飛仙, 九曰仙人〞。 神仙。 《釋名.釋長幼》: 〝老而不死曰仙〞。 非凡的人, 如說詩仙、 酒仙。 唐杜甫《飲中八仙歌》: 〝李白一斗詩百篇, 長安市上酒家眠;天子呼來不上船, 自稱臣是酒中仙〞。 養形存生仙道。 宋陳葆光《三洞群仙錄.序》: 〝仙者, 養形以存生也。 氣專志一, 不以好惡累其心, 不以得喪汨其和, 遊心於澹, 合氣於漠。 …   Explanatory dictionary of Taoism

 • — 【선】 신선; 신선이 되다; 선교; 날 듯하다; 센트 (미국 화폐 단위) 人 (사람인) + 山 (메산) 人부 3획 (총5획) [1] [n] god; immortal; fairy [2] divine [3] [Wu] good [4] immortal; celestial talent or heavenly beauty (often used as modifier, in praise of) [5] noun modifier, having to do… …   Hanja (Korean Hanzi) dictionary

 • — xiān (1) ㄒㄧㄢˉ (2) 神话中称有特殊能力、 可以长生不死的人: ~人。 ~女。 ~子。 ~界。 ~境(a.仙人居住的地方; b.形容景物美好的地方)。 ~风道骨。 ~山琼阁(喻虚无缥缈的美妙幻景)。 (3) 具有高超才能的人: 诗~。 酒~。 (4) 婉称死: ~去。 ~逝。 (5) 郑码: NLL, U: 4ED9, GBK: CFC9 (6) 笔画数: 5, 部首: 亻, 笔顺编号: 32252 …   International standard chinese characters dictionary

 • — 선 신선 5 strokes 인변+뫼산 …   Korean dictionary

 • 仙山樓閣 — (仙山樓閣, 仙山楼阁) 《史記‧封禪書》: “自 威 ( 齊威王 )、 宣 ( 齊宣王 )、 燕昭 使人入海求 蓬萊 、 方丈 、 瀛洲 。 此三神山者, 其傅在 勃海 中……蓋嘗有至者, 諸僊人及不死之藥皆在焉。 其物禽獸盡白, 而黃金銀為宮闕。 未至, 望之如雲;及到, 三神山反居水下。 臨之, 風輒引去, 終莫能至云。” 唐 白居易 《長恨歌》: “忽聞海上有仙山, 山在虛無縹緲間。 樓閣玲瓏五雲起, 其中綽約多仙子。”後因稱仙人所居住的仙境為“仙山樓閣”。… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 仙山楼阁 — (仙山樓閣, 仙山楼阁) 《史記‧封禪書》: “自 威 ( 齊威王 )、 宣 ( 齊宣王 )、 燕昭 使人入海求 蓬萊 、 方丈 、 瀛洲 。 此三神山者, 其傅在 勃海 中……蓋嘗有至者, 諸僊人及不死之藥皆在焉。 其物禽獸盡白, 而黃金銀為宮闕。 未至, 望之如雲;及到, 三神山反居水下。 臨之, 風輒引去, 終莫能至云。” 唐 白居易 《長恨歌》: “忽聞海上有仙山, 山在虛無縹緲間。 樓閣玲瓏五雲起, 其中綽約多仙子。”後因稱仙人所居住的仙境為“仙山樓閣”。… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 仙緣 — (仙緣, 仙缘) 1.道家謂修道成仙的緣分。 明 屠隆 《綵毫記‧湘娥訪道》: “你宿有仙緣, 我豈敢秘惜大寶。” 《初刻拍案驚奇》卷十八: “畢竟有一種具有仙骨, 結得仙緣的, 方可共煉共修。” 清 紀昀 《閱微草堂筆記‧姑妄聽之三》: “仙有仙骨, 亦有仙緣, 骨非藥物所能換, 緣亦非情好所能結。” 2.謂與仙人的情緣。 清 袁枚 《子不語‧妓仙》: “女謂生曰: ‘君諸親友已在山下訪尋, 宜速返。 ’生不肯行。 女曰: ‘仙緣有待, 君再來未晚。 ’” …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.